Regulacje prawne

Rozwiązanie do wydruku opasek Zebra HC100 a regulacje prawne w Polsce

W kwietniu 2011 została uchwalona ustawa o działalności leczniczej w Polsce,  wprowadzająca obowiązek identyfikacji pacjentów przyjmowanych do szpitala.

Prezentowane rozwiązanie firmy Zebra – drukarka HC100 wraz z opaskami na rękę spełnia wymogi tej ustawy. Umożliwia ona szybki wydruk dowolnych informacji typu nazwa oddziału, nr Pesel, nr pacjenta, imię czy nazwisko, a także kodowanie tych danych do postaci kodów kreskowych lub 2D. Kodowanie danych będzie ustawowym wymogiem, które zostanie ustalony w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wówczas uzupełnieniem rozwiązania Zebry mogą być skanery lub terminale kodów kreskowych firmy Motorola, które pozwolą na odczyt zakodowanych informacji oraz przekazanie ich do systemu informatycznego.

Treść Artykułu 36 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 1. Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem  leczniczym, którego przedsiębiorstwem  jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu  identyfikator zawierający  imię
  i nazwisko oraz funkcję tej osoby.
 2. W  szpitalu dla osób pozbawionych wolności stosuje się numeryczne znaki  identyfikacyjne osób zatrudnionych.
 3. Pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne.
 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pacjentów szpitala dla osób pozbawionych wolności.
 5. Znak  identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera  informacje pozwalające na ustalenie  imienia  i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 
 6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  
  1. warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne,
  2. sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków  identyfikacyjnych pacjentów szpitala  –  kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa oraz koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych.